ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “ธุรกิจในโลกอนาคต”

หอการค้าจังหวัดลำปาง และชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาความรู้ Bussiness Transformation ในหัวข้อ “ธุรกิจในโลกอนาคต” วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม JJ Park โดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วม หากเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง หรือสมาชิกชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง (YEC) มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 100 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 300 บาท มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม(เบรก) 2 มื้อ และอาหารกลางวัน รับรองให้นะครับ

แบ่งปัน